گزارش مرکز

اقدامات انجام شده در شش ماهه اول سال 99

عنوان

انعقاد تفاهم نامه با ادراره کل آموزش، فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

افتتاح مرکز TMC

برگزاری پنج دوره آموزشی  

صدور سه ID کارت برای مدرسین معرفی شده از سوی مرکز، توسط فنی وحرفه ای

مشاوره شغلی به مراجعین (روزانه) به تعداد 30 مورد

تعیین وتکلیف دوره های سال 98  

انعقاد قرارداد با آموزشگاه آزاد فخری

تدوین یک استاندارد آموزشی در حوزه زبان انگلیسی ( در حال انجام)