کمیته تشخیص

کمیته تشخیص، کمیته‌ای است که برای تعیین نوع و میزان ضریب حمایتی پایان‌نامه‌های زیر مجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه، با ساختار ذیل تشکیل می‌شود:
۱. اعضای ثابت: معاون پژوهشی دانشگاه (رئیس کمیته)، مدیر کارآفرینی، پژوهش‌های کاربردی و ارتباط با جامعۀ دانشگاه (دبیر کمیته) و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
۲. اعضای متغیّر: مدیر گروه آموزشی و معاون پژوهشی هر دانشکده حسب مورد.
تبصره: در صورت لزوم استاد راهنمای پایان‌نامه، برای تببین موضوع، بدون حقّ رأی در جلسه حاضر خواهد شد.

پایان نامه های مشمول:
پایان‌نامه‌های نظری – کاربردی – توسعه‌ای: پایان‌نامه‌ای است که در راستای بسط مباحث نظری و توسعة مرزهای دانش و یا موضوعات کاربردی انجام می‌شود. اعمال ضریب برای پایان‌نامه‌های نظری – کاربردی – توسعه‌ای منوط به چاپ یا اخذ پذیرش مقاله به شرح ذیل، در مجلّات علمی – پژوهشی مورد تأیید وزارتین یا نشریّات بین‌المللی دارای نمایۀ ISI –JCR است. مصادیق کلّی این نوع  پایان‌نامه در ۲ دسته قرار می‌گیرد:
۱. کارشناسی ارشد و دکتری عمومی: ضریب اعمالی برای پایان‌نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری عمومی، مشروط به چاپ یا اخذ پذیرش حداقل ۱ مقاله در مجلّات
علمی – پژوهشی مورد تأیید وزارتین یا نشریّات بین‌المللی دارای نمایۀ ISI –JCR.
۲. دکتری: ضریب اعمالی برای پایان‌نامه‌های مقطع دکتری تخصّصی، مشروط به چاپ یا اخذ پذیرش حداقل ۱ مقاله علاوه بر مقاله‌ای که برای جلسة دفاع لازم است، در مجلّات علمی – پژوهشی مورد تأیید وزارتین یا نشریّات بین‌المللی دارای نمایۀ ISI –JCR و یا مقالة اضافی دوم
تبصره: در صورتی که غیر از مقالة لازم برای دفاع، تنها ۱ مقالة دیگر از رساله پذیرفته یا چاپ شود و نشریة مربوطه، جزو مجلّه‌های چارک ۱ (Q۱)دارای نمایۀ ISI –JCR  باشد.
پایان‌نامة تقاضامحور: پایان‌نامه‌ای است که به منظور ارائة راهکار علمی و عملی برای حلّ حدّاقل یک مسئله یا مشکل مبتلابه جامعه انجام شود. مصادیق کلّی پایان‌نامة تقاضامحور در ۳ دسته قرار می‌گیرد:
۱. دارای حمایت مادّی: منتهی به قرارداد مشخّص مالی با صنعت (منظور سازمان­های دولتی و یا غیر دولتی فعّال در بخش‌های آموزشی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، تجاری و پژوهشی است).
۲. دارای حمایت معنوی: پایان‌نامه‌هایی که منتج به قرارداد مادّی نمی‌شوند؛ اما در راستای رفع نیاز یا پاسخگویی به اولویت‌های پژوهشی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، انجام می‌شوند، این مورد شامل دو دسته‌اند:
۱.۲. دارای توافق‌نامه با دستگاه‌های اجرایی: با انعقاد توافق‌نامه‌ای مبتنی بر نوع خدمات ارائه‌شده از قبیل ارائة داده، خدمات آزمایشگاهی، بازدید میدانی، استفاده از امکانات کتابخانه‌ای و... توسّط دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجة عمومی دولت استفاده می‌کنند.
۲.۲ در راستای اولویت‌های مصوّب کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری استان: تصویب اولویت واحد متقاضی (سازمان و بنگاه‌های فرهنگی و صنعتی، واحدهای پژوهش، اقتصادی و خدماتی دولتی و غیردولتی) در «کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری استان».
۳.دارای تصویب هیأت رئیسة دانشگاه: در موارد ضروری هیأت رئیسة دانشگاه می‌تواند به پذیرش پژوهش‌های تقاضامحور مورد نیاز دانشگاه اقدام نماید. این کار یا رأسا توسط هیأت رئیسه انجام می‌شود یا حسب درخواست واحدهای گوناگون دانشگاه، هیأت رئیسه آن را تصویب می‌نماید.

گردش کار
پایان‌نامۀ بدیع:
 پایان‌نامه‌ای است که نتایج آن منجر به ثبت اختراع، بومی‌سازی فنّاوری، ثبت شرکت با اخذ رتبۀ دانش‌بنیان و یا منجر به خلق اثر بدیع و ارزندۀ هنری، ادبی یا فلسفی شود.
۱. تأیید اختراع: با دریافت تأییدیة علمی از  مراجع ذی‌صلاح؛ ازجمله: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی  یا ثبت و تأیید مالکیت فکری (پتنت) در کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیة اروپا.
۲. بومی‌سازی فنّاوری: به صلاح‌دید کمیتة تشخیص.
۳. ثبت شرکت با اخذ رتبۀ دانش‌بنیان یا پذیرش واحد فنّاور در مرحلة «رشد» در پارک علم و فناوری یا مراکز رشد: با موضوع محوری مرتبط با پایان‌نامه. اخذ رتبة دانش‌بنیان با ارائة تأییدیة معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پذیرش واحد فنّاور در مرحلة «رشد»، با تأییدیة بالاترین مقام اجرایی پارک یا مرکز رشد، اثبات می‌شود.
۴. منجر به خلق اثر بدیع و ارزندۀ هنری، ادبی یا فلسفی: احراز رتبه‌های نخست تا سوّم جشنواره‌های معتبر ملّی و بین‌المللی: خوارزمی، رازی، علامه طباطبایی، فارابی، ، هنری فجر، جشنوارۀ پایان‌نامۀ برتر سال (جهاد دانشگاهی)، جشنوارۀ کتاب برتر دانشجویی (جهاد دانشگاهی) یا دیگر جشنواره‌های معتبر به صلاح‌دید کمیتة تشخیص.

پایان‌نامه‌های تقاضامحور:
۱. استاد راهنما از هنگام تصویب پروپوزال تا ۱ ماه پیش از دفاع دانشجو مهلت دارد حمایت‌های مورد نظر را اخذ و با تکمیل کاربرگ مربوطه (حسب مورد، ۱ یا ۲) و تحویل آن به معاون پژوهشی دانشکده، تأیید کمیتۀ تشخیص را دریافت نماید.
۲. پس از دفاع دانشجو و خاتمۀ کار، استاد محترم راهنما باید نامۀ تأیید پایان‌کار را از سازمان حامی اخذ و برای تکمیل فرایند کاری به کمیتۀ تشخیص تحویل دهد.
۳. درصورت تأیید کمیتۀ تشخیص، مجوّز پرداخت حق‌التحقیق پایان‌نامه برابر ضریب تعلّق‌گرفته، صادر خواهد شد.
۴. پرداخت حق‌التحقیق پایان‌نامه‌های دارای حمایت مادّی، منوط به تأیید ریاست محترم دانشگاه است.

 

ردیف

عنوان

فایل

۱

کاربرگ شماره ۱ 

۲

کاربرگ شماره ۲

 

پایان‌نامه‌های نظری – کاربردی – توسعه‌ای یا بدیع:

۱. درصورتی که پایان‌نامه شرایط احراز عنوان نظری – کاربردی – توسعه‌ای یا بدیع را پیدا کند، حدّاکثر تا ۱۲ ماه پس از تاریخ دفاع، استاد راهنما با تکمیل کاربرگ مربوطه (شمارۀ ۳) و الحاق مستندات و تحویل آن به معاون پژوهشی دانشکده، تأیید کمیتۀ تشخیص را دریافت نماید.
۲. درصورت تأیید کمیتۀ تشخیص، مجوّز پرداخت حق‌التحقیق پایان‌نامه برابر ضریب تعلّق‌گرفته، صادر خواهد شد.

ردیف

عنوان

فایل

۱

کاربرگ شماره ۳