کارآموزی

سامانه کارآموزی

  دانشجویان گرامی می توانند جهت اطلاع از محل کارآموزی و ثبت نام به سامانه جایابی کارآموزان به آدرس karamouz.irost.org   مراجعه نمایند. لازم به ذکر است ثبت نام و تعین محل کارآموزی از این طریق تنها برای شرکت ها و سازمان هایی است که در سامانه مذکور ثبت نام کرده باشند.

 لازم است قبل از شروع فرآیند کارآموزی و معرفی به مرکز آموزش های آزاد و مهارتی، گذراندن دوره مهارتی به عنوان پیش نیاز کارآموزی برای دانشجویان به تایید گروه مربوطه برسد.

امکان گذراندن دوره کارآموزی در دوره های برگزار شده توسط مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی (TMC) وجود دارد.

 دانشجویان پس از خاتمه کارآموزی گزارش کارآموزی و فرم شماره ۱ (گردش کار ثبت نام کارآموزی) توسط اساتید محترم کارآموزی بررسی و به مدیران محترم گروه های مربوطه تحویل نمایند.

 تاریخ های هماهنگ شده فرآیند کارآموزی

الف- ۱۵ تیرماه: شروع دوره کارآموزی

ب- ۱۵ الی ۲۳ تیرماه: ثبت نام کارآموزی در سیستم گلستان و تکمیل ثبت نام از طریق پیشخوان خدمت

ج- ۱ مرداد: آخرین مهلت حذف درس کارآموزی

د- ۱۵ مهر ماه: آخرین مهلت تحویل گزارش کارآموزی به استاد راهنما

و- ۳۰ مهرماه: آخرین مهلت ثبت نمره توسط استاد کارآموزی در سیستم گلستان

  آخرین مهلت ارائه گزارش خاتمه کارآموزی دوره تابستان توسط دانشجویان به اساتید راهنما 15 مهرماه هر سال خواهد بود.