پروانه کارشناسی استاندارد

 
 

کلیه فارغ التحصیلان دانشگاهی با دارا بودن سابقه کار مرتبط و قبولی در آزمون مربوطه می توانند پروانه کارشناسی استاندارد در زمینه های تدوین، آموزش، ترویج و نظارت بر اجرای استاندارد دریافت نمایند و از این طریق در امور مربوطه با سازمان ملی استاندارد همکاری داشته باشند. این امکان برای اساتید دانشگاه با مرتبه علمی دانشیار و استاد بدون نیاز به شرکت در آزمون وجود دارد. لذا از کلیه اعضا محترم هیات علمی دانشگاه دارای شرایط مذکور دعوت می گردد که با تکمیل فرم های پیوست و ارسال به دفتر گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه جهت اخذ پروانه کارشناسی استاندارد اقدام فرمایند.