مهارت آموزی

 

 

مهارت، یک توانایی است که ما برای رسیدن به نتیجه‌ای که از قبل تعیین شده تلاش زیادی می‌کنیم. مهارت الزاما ذاتی نیست، بلکه اکتسابی است پس برای دستیابی به آن‌ به آموزش خاصی نیاز داریم که به آن مهارت ‌آموزی می‌گویند. مهارت‌ها شامل ۲ دسته هستند؛ مهارت‌های حوزه عمومی مانند مدیریت زمان، کار گروهی، رهبری و مهارت‌های حوزه تخصصی مانند مهارت‌های فنی و حرفه‌ای خاص هر شغل.