مشاورین مرکز

 

  • دکتر سهراب دل انگیزان: دکتری اقتصاد                                 
  • دکتر محمد سجاد صیدی: دکتری راهنمای ومشاوره                   
  • دکتر بیژن رضایی: دکتری مدیریت آموزشی                              
  • دکتر یوسف محمدی فر: دکتری مدیریت بازرگانی
  •  دکتر مهدی طلایی: دکتری کارآفرینی                                                                       
  • مریم مهدی نیا : دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی             
  • صابر رجبی: کارشناس ارشد مشاوره شغلی                                  
  • روژین مرادی فر: کارشناس ارشد مشاوره شغلی                         
  • رویا عامری: کارشناس ارشد مشاوره شغلی                               
  • عباس کرمی: کارشناسی ارشد مشاوره