فعالیت های صورت گرفته در زمینه تدوین استاندارد در دانشگاه

 
 

امکان فعالیت اعضا محترم هیات علمی دانشگاه در تدوین استانداردهای ملی به صورت دبیر تدوین (در صورت داشتن پروانه کارشناسی استاندارد)، رئیس کمیسیون فنی و یا عضو کمیسیون فنی فراهم است. برخی از فعالیت های صورت گرفته در این زمینه در دانشگاه با همکاری اداره کل استاندارد کرمانشاه به شرح زیر است:

  1. تدوین استاندارد ملی با عنوان "راهنما برای الزامات سلامت و ایمنی مرتبط با مواجهه شغلی با کروماتهای نامحلول در آب"، دبیر تدوین: خانم حبیبی ، عضو کمیسیون فنی: دکتر محمد مرادی
  2. تدوین استاندارد ملی با عنوان "ارزیابی ویژگی های عملکرد آزمون های اندازه گیری کیفیت هوا با توابع کالیبراسیون خطی-روش آزمون"، دبیر تدوین: خانم حبیبی ، عضو کمیسیون فنی: دکتر محمد مرادی
  3. تدوین استاندارد ملی با عنوان "تجهیزات حفاظتی –البسه ایمنی-الزامات عمومی"، دبیر تدوین: آقای باقر امیری ، عضو کمیسیون فنی: دکتر مسعود آقاخانی، دکتر فرزاد دبیریان، دکتر رمضانعلی ابوزاده، دکتر رضا بختیاری
  4. تدوین استاندارد ملی با عنوان "تجهیزات حفاظتی –البسه ایمنی-لباس جوشکاری و فرایندهای مشابه"، دبیر تدوین: آقای باقر امیری ، عضو کمیسیون فنی: دکتر مسعود آقاخانی، دکتر فرزاد دبیریان، دکتر رمضانعلی ابوزاده، دکتر رضا بختیاری
  5. تدوین استاندارد ملی با عنوان "سیستم های تصفیه فاضلاب کوچک تا حد 50pt- قسمت های سوم و چهارم"، دبیر تدوین: آقای آذرخش جوادی، عضو کمیسیون فنی: دکتر علی اکبر زینتی زاده
  6. تدوین استاندارد ملی با عنوان "صنایع دستی-چاقوی کرند-ویژگی ها و روش های آزمون"، دبیر تدوین: آقای یاسر مرادی، عضو کمیسیون فنی: دکتر فرزاد ویسی، دکتر رضا بختیاری