راهنمای قراردادهای پژوهشی مشترک

اطلاعات اولیه طرح

فرم اطلاعات اولیه طرح 

 

 

تنظیم اسناد پرداخت قرارداد پژوهشی مشترک (خارج از موسسه)

ردیف

عنوان

فایل

۱

راهنمای تنظیم اسناد پرداخت

۲

فرم مالی طرح های مشترک

 

 

 

 

 

اختتام طرح پژوهشی مشترک

ردیف

عنوان

فایل

1 راهنمای اختتام طرح مشترک

2

چکیده طرح

 

راهنمای صدور مفاصا حساب

ردیف عنوان فایل
1 راهنمای صدور مفاصا حساب

2

فرم صورت حساب

3

تعهدنامه

4

نظریه کارشناسی

5 ابلاغ الکترونیک
 

ضمانت نامه 

ردیف

عنوان

فایل

1 تصویب نامه هیآت وزیران

2

آیین نامه تضمین معاملات دولتی

 

سایر راهنماهای مورد نیاز

ردیف

عنوان

فایل

۱

بخشنامه صدور مفاصا حساب بدون کسر بیمه برای قراردادهای پژوهشی دانشگاه

۲

تاییدیه صلاحیت انجام فعالیت های پژوهشی دانشگاه

۳

ترک تشریفات مناقصه برای دانشگاه ها

۴

تفویض اختیار رییس دانشگاه به معاونان

5 عدم ثبت فعالیت های پژوهشی در سامانه الکترونیکی دولت
 

راهنمای قراردادهای پژوهشی (داخل موسسه)

مدارک مورد نیاز  فرم
1-ارسال تاییده هیات رئیسه یا شورای پژوهش فناوری دانشگاه  
2-ارسال پروپوزال طرح  
3-تکمیل فرم اطلاعات اولیه طرح (فرم شماره 1) جهت ثبت در سامانه گلستان
4- تکمیل فرم عقد قرارداد داخلی (فرم شماره 2)
5-ارسال نظر کارفرمای داخلی در مراحل مختلف طرح جهت تنظیم اسناد مالی  
6- تکمیل سند مالی (فرم شماره 3) 
7- تکمیل فرم اختتام طرح (زمانی که طرح از نظر مالی تسویه حساب و هیچگونه بدهی باقی نمانده باشد) (فرم شماره 4)