فراخوان عضویت در کمیته های فنی تدوین استاندارد

 
 

با توجه به امکان مشارکت اعضا محترم هیات علمی دانشگاه در تدوین استانداردهای بین المللی و تشکیل و یا عضویت در کمیته های فنی متناظر ISO، IEC، ... پیشنهادات مربوطه می تواند از طریق دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه به اداره کل استاندارد کرمانشاه منعکس گردد. با مراجعه به وب سایت ISO، IEC، ... و مشاهده زیرکمیته ها (SC) میتوان از محدوده فعالیت های هر کمیته اطلاع پیدا کرد.

برخی از فراخوان های عضویت اعلام شده در سایت سازمان ملی استاندارد به شرح زیر می باشند که برای دسترسی اینجا کلیک کنید: