طرح های تحقیقاتی دانشگاه

مجموعه دانشگاه رازی در زمینه های مختلفی و با سازمان ها، موسسات و دستگاه های مختلفی اعم از دولتی و غیر دولتی مراودات علمی داشته است و از این رو همه ساله طرح های مطالعاتی مختلفی را تدوین نموده است که در پیوست گزارش شده است. 

طرح های تحقیقاتی دانشگاه رازی