دوره های آزاد و تخصصی

در بخش آموزش های آزاد  و تخصصی هدف ارائه خدمات خارج از آموزش های رایج در سطح دانشگاه با هدف ارتباط آموزشی بیشتر با جامعه و صنعت است. خدمات این دوره ها هم شامل دوره های به میزبانی ادارات، شرکت ها و سازمان های خارج از دانشگاه با معرفی مدرس از اعضای هیات علمی دانشگاه باشد و هم می تواند به میزبانی دانشگاه و مدرس از خارج دانشگاه یا از اعضای هیات علمی دانشگاه باشد.

دوره های آزاد

مهم ترین دوره های «آموزش آزاد» در دانشگاه رازی شامل موارد زیر است:

۱- دوره های مصوب سازمان نظام مهندسی ساختمان

۲- دوره­ های منطبق بر تقویم آموزشی شرکت پالایش نفت کرمانشاه

۳- دوره ­های آموزشی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب (شامل تمامی دوره ­های مورد نیاز صنایع آب و برق و نیروگاه)

۴- دوره ­های منطبق بر تقویم آموزشی اداره گاز استان

۵- دوره های ضمن خدمت کارکنان اداره فنی و حرفه ای